Podmínky pronájmu


Chci si půjčit

 1. Vyberte si motorku.
 2. Vyberte termín.
 3. Telefonicky nebo emailem ověřte dostupnost.
 4. Nepotřebujete žádnou kauci, ani kreditní kartu. Dopředu zaplatíte jen za pronájem.
 5. Vychutnejte si projížďku.
 6. Motorku dostanete a vracíte s plnou nádrží.

Základní podmínky pronájmu

 • Řidičské oprávnění skupiny A bez omezení (pokud není uvedeno jinak, pro konkrétní typ motocyklu) a předchozí zkušenosti s řízením motocyklu.
 • Zapůjčení motocyklu bez kauce.
 • Řidič je povinen řídit se zákonem o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a s ním souvisejícími zákony.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo včas změnit termín pronájmu ze závažného důvodu, např. porucha, poškození, nehoda motocyklu.
 • Nájemce má právo zvolit si náhradní termín ze závažných důvodů.
 • Nájemce na sebe bere hmotnou odpovědnost za motocykl a v případě jakékoliv škody, tuto uhradí pronajímateli uhradit neprodleně.
 • Uvedené ceny nezahrnují benzín. Motocykl je zapůjčen s plnou nádrží a poté vrácen s plnou nádrží.

Součástí naší nabídky je

 • Po předchozí dohodě zapůjčení helmy. Doporučujeme však vlastní helmu, včetně vhodného oblečení.

Není dovoleno

 • Hrubě porušovat dopravní, nebo jiné předpisy.
 • Úmyslně nadměrně opotřebovávat motocykl, zejména pneumatiky gumováním atp.
 • Na motocyklu provádět jakékoliv úpravy a opravy.
 • Přenechat řízení další osobě.
 • Ponechat motocykl neuzamčený a bez dozoru.
 • Při zjištění hrubého porušení si pronajímatel vyhrazuje právo odstoupit od nájemní smlouvy s okamžitou platností.

Povinnosti nájemce

 • Užívat motocykl běžným způsobem, tak aby nedošlo k nadměrnému opotřebení, nebo zvýšenému riziku dopravní nehody.
 • Ručí za všechny škody vzniklé na motocyklu a příslušenství jeho nesprávným užíváním, zaviněnou dopravní nehodou, nebo užitím v rozporu s těmito podmínkami, v plném rozsahu. Takto vzniklou škodu je povinen uhradit pronajímateli neprodleně, nebo pokud nebude stanoveno jinak.
 • Nájemce je povinen řídit se zákonem o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a s ním souvisejícími zákony.
 • Při vzdálení se od motocyklu tento, včetně helmy dostatečně zabezpečit proti krádeži.
 • Při vzniku jakékoliv újmy, dopravní nehodě, nebo krádeži neprodleně kontaktovat pronajímatele.
 • Při nadměrném opotřebení, nebo poškození uhradit cenu opravy, kterou určí pronajímatel s ohledem na cenu opravy podobného rozsahu obvyklou.
 • V případě totální škody na motocyklu, uhradit pronajímateli hodnotu motocyklu v plné výši, ta je stanovena ke dni podpisu pro konkrétní motocykl. Tuto částku je nájemce povinen uhradit do 14 dní od vzniku škody. Dále nájemce na své náklady zajistí odvoz motocyklu z místa nehody zpět do provozovny.
 • Nesvěřovat motocykl třetí osobě bez souhlasu pronajímatele.
 • Vrátit motocykl v předem dohodnutém čase a na dohodnutém místě. V opačném případě je účtována částka přibližně dvojnásobku nájemného za každý započatý den a případně také úhrada nákladů spojených s vyzvednutím motocyklu na jiném než určeném místě. Tyto náklady jsou splatné do 10 dnů.
 • Nájemce uděluje v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů pronajímateli.
 • Nájemce odpovídá za případné přestupky a správní delikty, které budou adresovány pronajímateli a spáchány v době pronájmu.
 • Stane-li se předmět nájmu v průběhu trvání nájmu jakýmkoli způsobem nezpůsobilým k provozu, nebo nepojízdným, je nájemce povinen na své náklady zajistit jeho odvoz do provozovny pronajímatele. Pronajímatel nemá povinnost vyvíjet v této věci součinnost. Využití asistenční služby.

Povinnosti pronajímatele

 • K pronájmu předat motocykl technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích a pojištěný v souladu se zákonem  č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Seznámit nájemce s motocyklem a jeho stavem.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na životě, nebo zdraví nájemce, způsobené nesprávným užitím motocyklu. Nájemce byl dostatečně seznámen s charakteristikou a technickými daty pronajímaného motocyklu.
 • V případě, že pro technickou závadu motocyklu v průběhu pronájmu, která není zaviněna nájemcem, dojde ke znemožnění dalšího užívání motocyklu, poskytnout nájemci kompenzaci odpovídající délce užívání o kterou byl takovou závadou připraven.

V případě nehody nebo jiného poškození

  • Při vzniku jakékoliv újmy, při dopravní nehodě, nebo krádeži je nájemce povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele.

V případě havarijně nepojištěného motocyklu:

  • Po prohlídce pronajímatele poškozeného motocyklu, uhradit při vrácení poškozeného motocyklu kauci, která pokrývá 100% odhadní výše škody na motocyklu. Po uvedení motocyklu do původního stavu pronajímatelem, v případě potřeby zbytek škody doplatit, nebo v případě přeplatku bude část kauce vrácena.
  • V případě totální škody na motocyklu, uhradit pronajímateli hodnotu motocyklu  v plné výši, ta je stanovena ke dni podpisu pro konkrétní motocykl a uvedena ve smlouvě o pronájmu. Poškozený motocykl, bez příslušenství, se tímto stane majetkem nájemce. Tuto částku je pronajímatel povinen uhradit do 7 dní od vzniku škody. Dále nájemce na své náklady zajistí odvoz motocyklu z místa nehody na adresu provozovny pronajímatele.

V případě havarijně pojištěného motocyklu:

 • Se nájemce zavazuje zaplatit spoluúčast opravy v plné výši.

Vzorová smlouva

Smlouvu o nájmu motocyklu, kterou budete podepisovat před převzetím, si můžete před návštěvou stáhnout a v klidu přečíst zde. Uvedené informace mohou být ve smlouvě upřesněné pro každou konkrétní nájemní smlouvu. Zejména ceny se mohou pro jednotlivé motocykly lišit. Poslední aktualizace smlouvy 16. září 2019.


Dárkové poukázky

Informace k pořízení dárkové poukázky jsou zde.

Uplatnění dárkové poukázky

Držitel poukázky si telefonicky nebo emailem domluví termín, který mu vyhovuje. Platnost poukázky je uvedena na každé poukázce. Samotné zapůjčení pak už probíhá dle stejných, výše uvedených podmínek.